Vedtekter

Fargespill ble etablert som stiftelse april 2011 og det lyste stolthet og glede da Ole Hamre og Sissel Saue signerte Stiftelsesdokumentene, 5.april samme år.

Vedtekter for Stiftelsen Fargespill

Det ble besluttet at Stiftelsen Fargespill skal ha nedenforstående vedtekter som styret kan endre i samsvar med lovens krav om omdanning dersom styret finner det nødvendig.

§1. Stiftelsens navn og adresse.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Fargespill, og adressen er i Bergen kommune. Om styret bestemmer det kan adressen flyttes til en annen kommune i Hordaland fylke.

§2. Stiftelsens formål.

Stiftelsens formål er å drive kulturell virksomhet ved å lage forestillinger med barn og unge fra hele verden.
Fargespill skal gjennom kunstnerisk virksomhet, og særlig gjennom musikk, sang og dans, søke å fremme samhandling og forståelse mellom ulike etniske og religiøse grupper i samfunnet. På den måten skal Fargespill søke å gi deltakerne og publikum en opplevelse av mangfoldets muligheter.

Fargespillforestillingene skal ha høye kunstneriske ambisjoner, og rammene rundt aktørene og forestillingene så som lyd, lys, musikere og scenepersonell skal holde høyt profesjonelt nivå.
Dersom det blir besluttet å vedta opphevelse av stiftelsen, skal den overskytende kapital gå til en humanitær organisasjon, Røde Kors eller annen, som driver barne og ungdomsarbeid tilsvarende stiftelsens formål.

Fargespill ble etablert som stiftelse april 2011 og det lyste stolthet og glede da Ole Hamre og Sissel Saue signerte Stiftelsesdokumentene, 5.april samme år.

§3. Stiftelsens grunnkapital.
Stiftelsens grunnkapital er på NOK 100000. §4. Styrets sammensetning.

Styret i stiftelsen skal bestå av fra 3 inntil 7 medlemmer etter styrets bestemmelse. Når et medlem trer ut, velger styret selv inn et nytt styremedlem. Minst ett medlem av styret skal velges blant de ansatte.
Styret velger selv sin leder som har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Styremedlemmenes funksjonstid er fire år.

Et styremedlem kan ikke ha en funksjonstid på mer enn til sammen 12 år sammenhengende med mindre det samlede styret ønsker å gjenvelge vedkommende.
Det første styret skal ha syv medlemmer hvorav tre velges for to år mens de øvrige velges for fire år.

Styret kan beslutte at det skal oppnevnes varamedlemmer som i så fall innkalles til styremøtene.

§5. Styrets myndighet og forpliktelser.

Styret er stiftelsens øverste organ.
Forvaltningen av stiftelsen hører under styret.
Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas.
Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
Styret ansetter daglig leder.
Styret har omdanningsmyndighet.

§6. Styrets saksbehandling.

Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker.
Styremøter varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist.

Styret skal behandle saker i møte, hvis ikke styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte.
Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker som behandles uten møte.

Styremedlemmene og daglig leder kan kreve møtebehandling.
Styremøtene ledes av styrelederen. Har styreleder forfall, velger styret en leder for styrebehandlingen.
Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og til å uttale seg, hvis ikke noe annet er bestemt av styret i den enkelte sak.
Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger.
Styremedlem eller daglig leder som ikke er enig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen.
Protokollen skal underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen.

§7. Vedtaksførhet.

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av styremedlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen.
Har et styremedlem forfall og det finnes varamedlem for ham eller henne, skal varamedlemmet innkalles.

§8. Flertallskrav.

En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for.
Ved valg eller ansettelser anses den valgt eller ansatt som får flest stemmer.

§9. Revisor.
Stiftelsens styre velger Stiftelsens revisor.

Last ned vedtektene til Stiftelsen Fargespill HER