Salaam

Om sangen
Tekst
Yavo shalom alenu
Yavo shalom alenu
Yavo shalom alenu ve al kulam
Salam
alenu ve al kol haolam
salam salam
Salam alenu ve al kol haolam
salam salam