Msana zsawet

Om sangen

Tekst

Msana zsawet

wet wet wet wedi awet(3)

Hisanat neu tesawetu,

msana konkum tedesetu(2)

Bikmesta , bfishkta, nsawet, bdesta

Hisanat neu tesawetu,

tedesetu tedesetu(2)

Msana zsawet

wet wet wet wedi awet(3)

Hisanat neu tesawetu,

msana konkum tedesetu(2)

Msana zsawet

wet wet wet wedi awet(3)

Hisanat neu tesawetu,

msana konkum tedesetu(2)

Bikmesta , bfishkta, nsawet, bdesta

Hisanat neu tesawetu,

tedesetu tedesetu(2)

Bikmesta , bfishkta, nsawet, bdesta

Hisanat neu tesawetu,

tedesetu tedesetu(2)

Bikmesta , bfishkta, nsawet, bdesta

Hisanat neu tesawetu,

tedesetu tedesetu(2)

Lydfil