Glou na na

Om sangen

 

 

Tekst/Lydskrift

 

Glou na na glou na

Glou na na glou na

Do le le å

do le le å

do le le å le

do le le å le e

do le le å le

Glasi rid`l så ge wå

Glasi rid`l så ge wå

Pe tå kli så gø ka åh

Pe tå kli så gø ka åh

Så gø ka åh

do le le å le e

do le le å le

Glasi rid`l så ge wå

Glasi rid`l så ge wå

Hå kå kla a ta ko the e

ta ta la la ta da ve e

thi ko mu kar a tha the

tå tha la la tha bwe ve

ta tha la la tha da ve

Glou na na glou na

Glou na na glou na

 

Lydfiler/Video