Vil du være nemndmedlem i UNE?

Justis- og beredskapsdepartementet har invitert Stiftelsen Fargespill til å foreslå nemndmedlemmer, inkludert stornemndmedlemmer, til Utlendingsnemda (UNE) for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024.

Som nemndmedlem representerer du deg selv, ikke organisasjonen som har foreslått deg!

Hva gjør nemndmedlemmer i UNE?

UNE behandler klager over avslag i Utlendingsdirektoratet (UDI). UNEs avgjørelser tas vanligvis i nemndmøte med én ansatt nemndleder og to eksterne nemndmedlemmer.

Alle som ønsker å bli foreslått som nemndmedlem, må fylle ut et egenerklæringsskjema og sende det til kjersti@fargespill.no innen mandag 14. september 2020.

Normalt møter nemndmedlemmer i UNE mellom 6 til 12 dager i året. Antall møtedager kan likevel variere. UNE har lokaler sentralt i Oslo. Reise- og oppholdsutgifter vil bli dekket etter satsene i Statens reiseregulativ. Tapt arbeidsfortjeneste kan delvis kompenseres.

Her ser du hva som foregår i nemndmøter:

 

Følgende honorarsatser for nemndmedlemmer er for tiden gjeldende:
Normal dag (0-8 timer) kr 1.800
Lang dag (over 8 timer) kr 2.150

Krav til nemndmedlemmene

  • Nemndmedlemmene må være norske statsborgere og bosatt i Norge.
  • Nemndmedlemmene må være mellom 18 og 70 år på oppnevningstidspunktet.
  • Nemndmedlemmene må ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller
    konkursbehandling eller i konkurskarantene.
  • Nemndmedlemmene må fylle kravene til vandel i domstolloven § 72. Dvs. ikke være idømt betinget frihetsstraff i løpet av de siste fem år forut for oppnevningsperiodens begynnelse, eller være løslatt fra en frihetsstraff mindre enn ti år forut for oppnevningsperiodens begynnelse.
  • Nemndmedlemmene må ha tilstrekkelige norskkunnskaper.
  • Nemndmedlemmene må være personlig egnet til oppgaven.

NB! Ansatte i departementene, praktiserende advokater og advokatfullmektiger kan ikke være nemndmedlemmer.

Last ned egenerklæring her:

For mer informasjon om invitasjonen til foslagstillere, last ned her: