Meld deg på Fargespillstudiet på HVL!

Interkulturell pedagogikk og Fargespillmetodikk

Etter- og videreutdanning, høsten 2020

Interkulturell kompetanse utvikles ved å ha fokus på ressursene til barn og unge, ved å arbeide med anerkjenning og gjensidighet, samtidig som vi stiller forventninger om og plikter til å bidra i fellesskapet.

Studiet gir deg økt kompetanse innen temaet flerkulturelle læringsmiljø, og har en tverrfaglig, praktisk og teoretisk tilnærming for å hjelpe lærere til å utvikle læringsarenaer med fokus på mangfold som en ressurs.

Målgruppen er primært lærere som arbeider med barn og unge i barnehage, grunn- og vidaregåande skole eller kulturskole. Det er tilrådd at minst to personar fra hver arbeidsplass deltar i studiet.

Utdanningen har følgende hovedtema:

Ressursfokus og forventninger

  • Interkulturell pedagogikk
  • Språk – identitet, samhørighet og relasjon. Hva er språkkompetanse?
  • Samfunnsmessige og politiske rammer og føringer for flerkulturelle læringsmiljø

Anerkjenning, gjensidigheit og respekt

  • Kommunikasjon og improvisasjon
  • Grunnleggende holdninger og verdier
  • Fordommar og forståelse

Mangfold som premiss og metode

  • Kreativitet og musikk som kommunikasjonsmiddel/-form
  • Kultur, makt og demokratisk kompetanse

Sosial og emosjonell kompetanse

Undervisningsmetoder

Første del av studiet vil ta utgangspunkt i hva som ligger i begrepene «interkulturell pedagogikk» og «fargespillmetodikk». Denne delen er en blanding av praktiske metodiske eksempel fra Fargespill samtidig som vi arbeider med teori og eksempel frå fagene. I andre del av studiet får du øve deg i å utvikle egne, konkrete prosjekt i sine respektive læringsmiljø.

Studiet er blitt til i et samarbeid mellom Fargespill og Høgskulen på Vestlandet, og tar utgangspunkt i de pedagogiske ideene og den praktiske metodikken som Fargespill bygger på. I denne utdanninga kobler vi dette til pedagogisk teori og arbeid med ulike fag/emneområder i barnehage og skole.

Studiet er samlingsbasert og går over to semester. Det leggast opp til tre samlinger per semester, og samlingene blir holdt i Bergen. Undervisningen veksler mellom praktiske eksempel, demonstrasjoner, øvinger, teoretiske innføringer og drøftinger av disse. Det blir nettbaserte oppgaver mellom samlingene, og det forventes i stor grad av medvirkning og aktiv deltaking både under og mellom samlingene.

Timeplan

Samlingane er lagt til ettermiddag/kveld, kl. 16.00 – 20.00, – totalt 11 dagar.

Datoane er; 9.-10. sept., 21.-22. okt., 18.-19. nov. 27.-28. jan., 10.-11. mars, 14. april, (12.-13. mai – eksamen).