Anusiyada

Om sangen

 

 

Tekst

Ref: Anu siyaadaa jaja lale kå

Atis na yadaa ja magale kå

Kå walagara mal walså dana

Shole kot’walbara

 

Ågan siargu watu laphe kåå hudha sjagekå

Ågan sidabu malto laphe ko gota sjagekå

Yasjefan dama, damoma keti lale na gama

Jalala ketin, jalala ketin baye rafama

 

Arsi hin råbne jima råbe – karan harå jijidera

An sin kodne sin na kode – amagaru sidhisera

 

Kan jalate ya dame ija hin kabu

Anis dame marade mal si taho

Ya kålålato muca kalå intala

Yadumaketan jira kanko gara –

 

Ano naga naga – atis naga

Ano naga naga – atis naga

Ano naga naga – atis naga

Ya dabale – yona male Yos no guta –

suta, suta, suta ,suta , suta, suta, suta

 

Lydfiler;